2, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

janaki...

జానకి కన్నుల జలది తరంగం...రాముని యదలో విరహ సముద్రం ..